Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta määrusega nr 2015/2421 on loodud Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus, mille eesmärk on lihtsustada ja kiirendada piiriüleste väiksemate kohtuvaidluste menetlemist ning vähendada kohtumenetlusega kaasnevaid kulusid. Määrus on kohaldatav kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, välja arvatud Taanis. Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus on vaidluspooltele kättesaadav alternatiivina liikmesriikide õiguses sätestatud menetlustele.

Väiksemate kohtuvaidluste menetlus on lisavõimaluseks tarbijale, kellel ei ole õnnestunud lahendada vaidlust mõne teise liikmesriigi kauplejaga. Kohtumenetlus peaks siiski probleemi lahendamisel alati jääma viimaseks võimaluseks. Vaidluse korral tuleks esmalt püüda kauplejaga läbi rääkida, et leida rahuldav lahendus. Kui see ei anna soovitud tulemust, tasub kasutada vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlust. EL tarbija nõustamiskeskus saab sind aidata kaebuse vahendamisel selle liikmesriigi kohtuvälisele üksusele, kus kaupleja asub.

Antud menetlust saab kasutada piiriülestes tsiviil- ja kaubandusasjades, kui nõude väärtus ei ületa 5000 eurot. Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus on kirjalik menetlus, mis toimub selleks spetsiaalselt loodud vormide alusel. Vormid ning teave, kuidas menetlust alustada, on leitavad Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis.